Psicologia Aplicada

Son totes aquelles disciplines que s'ocupen d'aplicar conceptes i principis de la psicologia general per a explicar l'activitat humana en les diferents situacions en les que l'individu es troba (psicologia de l'educació, psicologia social, psicologia del treball, psicologia clínica, etc.

La psicologia aplicada (1896-1918) en els seus inicis finals dels XIX va ser quan es van consolidar dues formes de veure la psicologia, des del punt de vista científic i des del punt de vista més aplicat. Va coincidir doncs amb una Alemanya més purista i científica i uns EEUU més pragmàtics i funcionals.

Apareixen les primeres proves mentals (Columbia 1893) amb l'aparició de la primera clínica psicològica (Wiltmer), les primeres proves amb nens amb problemes utilitzant tests rudimentaris que després serien substituïts pels test de Binet. Com a conseqüència també apareix un moviment encaminat a prevenir problemes psicològics, donant impuls a les clíniques d'orientació infantil.

Els tests agafen un gran reconeixement i un augment en el seu estatus, equiparant-se pels seus resultats a qualsevol experiment amb validesa. De totes maneres, ràpidament van aparèixer moviments per controlar tots aquests moviments. En el mon laboral va ser on més es va desenvolupar la psicologia aplicada.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License